• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик
Skin anatomy
Laboratory work with tissue cultures
Forschung
previous arrow
next arrow

Το πρόγραμμα “REMEDIC”

Το πρόγραμμα “Διασυνοριακό Κέντρο Βλαστικών Κυττάρων Αναγεννητικής Ιατρικής” με το ακρωνύμιο “REMEDIC” πραγματοποιήθηκε από κοινού απ’ την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Ελλάδας και την Ανωτέρα Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου "St. Kliment Ohridski” της Μπίτολα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
Ο στόχος του προγράμματος είναι  η ανάπτυξη υποδομών  και η μεταφορά τεχνογνωσίας που αφορούν στις κυτταρικές θεραπείες και την αναγεννητική ιατρική.
Το πρόγραμμα REMEDIC εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού προγράμματος IPA “Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της σύγκλισης στην περιοχή μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.
Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013»
Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA “Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013” είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA). Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις μεθοριακές περιοχές και την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η δημόσια υγεία. Ο Γενικός Στόχος του προγράμματος είναι “η ενδυνάμωση της σύγκλησης στην περιοχή εφαρμογή του Προγράμματος μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 31.549.722,00 €.