• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Πακέτα Εργασίας/Δράσεις/Παραδοτέα

(Επιλέξτε τους συνδέσμους για να προβάλετε τα αντίστοιχα παραδοτέα των δράσεων)

ΠΕ1 Διαχείριση & Συντονισμός

1.2 Διαχείριση και Συντονισμός

1.2.1 LP1 Δύο Συναντήσεις

1.2.2 LP1 Αναφορές Προόδου

1.2.3 LP2 Μία Συνάντηση

1.2.4 LP2 Αναφορές Προόδου

1.3 Έλεγχος των δαπανών

1.3.1 Αναφορές ελέγχου δαπανών

ΠΕ2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

2.1 Ανάπτυξη και υποστήριξη Ιστοσελίδας

2.1.1 Ανάπτυξη και υποστήριξη Ιστοσελίδας

2.2 Σχέδιο Επικοινωνίας / ενημερωτικό βίντεο

2.2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας

2.2.2 Ενημερωτικό βίντεο

2.3 Λογότυπο Έργου / Ενημερωτικό Φυλλάδιο

2.3.1 Λογότυπο/Ενημερωτικό Φυλλάδιο

2.4 Ημερίδα εργασίας1: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης 5.1-εκδήλωση λήξης (Θεσσαλονίκη)

2.4.1 LP1 Ημερίδα εργασίας/Εκδήλωση λήξης, Θεσσαλονίκη

2.4.2 LP1 Συμμετοχή στην ημερίδα εργασίας

2.5 Ημερίδα εργασίας2: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης 5.1-εκδήλωση λήξης (Μπίτολα)

2.5.1 LP2 Ημερίδας εργασίας/Εκδήλωση λήξης, Μπίτολα

2.5.2 LP1 Συμμετοχή στην ημερίδα εργασίας

2.5.3 LP2 Τρία Βίντεο

2.5.4 LP2 Ημέρα πληροφόρησης στο Μπίτολα

ΠΕ3 Δημιουργία καθαρού δωματίου και γραφείου διοίκησης

3.1 Δημιουργία του εργαστηρίου (καθαρό δωμάτιο) στη Θεσσαλονίκη

3.1.1 LP1 Δημιουργία του εργαστηρίου/καθαρό δωμάτιο

3.2 Η αγορά του εξοπλισμού για το γραφείου διοίκησης στη Μπίτολα

3.2.1 LP2 Αγορά του εξοπλισμού για το γραφείου διοίκησης

ΠΕ4 Προμηθειών του εξοπλισμού

4.1 Η αγορά του εξοπλισμού / Αναλωσίμων

4.1.1 Αγορά του εξοπλισμού-Θεσσαλονίκη

4.2 Η αγορά του εξοπλισμού / Αναλωσίμων

4.2.1 Αγορά του εξοπλισμού-Μπίτολα

ΠΕ5 Ανάπτυξη των πρωτοκόλλων

5.1 Ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων (standard operating procedures SOPs) καλλιέργειας, ανάπτυξης, διαφοροποίησης και αποθήκευσης βλαστικών και άλλων κυττάρων

5.1.1 LP1 Ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων καλλιέργειας, ανάπτυξης, διαφοροποίησης και αποθήκευσης βλαστικών και άλλων κυττάρων

5.1.2 LP2 Ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων καλλιέργειας, ανάπτυξης, διαφοροποίησης και αποθήκευσης βλαστικών και άλλων κυττάρων

5.2 Εφαρμογή των πρωτοκόλλων καλλιέργειας, ανάπτυξης, διαφοροποίησης και αποθήκευσης βλαστικών και άλλων κυττάρων

5.2.1 Εφαρμογή των πρωτοκόλλων καλλιέργειας, ανάπτυξης, διαφοροποίησης και αποθήκευσης βλαστικών και άλλων κυττάρων