• Ελληνικά
  • English
  • македонски јазик

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Η δημιουργία δύο λειτουργικών εργαστηρίων αφιερωμένων και εξειδικευμένων στην καλλιέργεια και στο χειρισμό των βλαστικών κυττάρων. Η μονάδα της Θεσσαλονίκης θα πληροί τις προϋποθέσεις για Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική (GMP, Good Manufacturing Practice) που είναι ένα απαραίτητο επίπεδο ασφαλείας για μεταμόσχευση κυττάρων στον άνθρωπο. Η άλλη μονάδα στη Μπίτολα θα είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο έτοιμη για αναβάθμιση, αν αυτό χρειαστεί, στο μέλλον
  • Και οι δύο μονάδες θα είναι εξοπλισμένες με τα βασικά, αλλά ταυτοχρόνως και με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όργανα επαρκή για το χειρισμό και την επεξεργασία  κυττάρων
  • Στη Μπίτολα θα δημιουργηθεί επίσης ένα μικρό γραφείο διοίκησης, που θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης και συντονισμού παρόμοιων έργων
  • Και οι δύο μονάδες, προκειμένου να μεταφέρουν την τεχνογνωσία θα αναλάβουν την ανάπτυξη πρωτοκόλλων εργασίας (Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας) για την απομόνωση, τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την αποθήκευση βλαστικών ή άλλων κυττάρων

Τα παραπάνω βήματα θα επιτρέψουν στους δύο εταίρους να

  • Συμμετέχουν σε έρευνα και κλινικές δοκιμές σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την αναγεννητική ιατρική
  • Διευκολύνουν την εφαρμογή και την ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα βασίζονται στη χρήση βλαστικών κυττάρων ή άλλων κυτταρικών θεραπειών
  • Αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και να συμβάλλουν ενάντια στην επιστημονική απομόνωση των εμπλεκομένων συνεργατών, καθιστώντας το REMEDIC πόλο συνεχούς εκπαίδευσης και κέντρο κατάρτισης για εξειδικευμένες και εξελιγμένες τεχνολογίες στην περιοχή των Βαλκανίων